Kategorier
Møder

Generalforsamling

ODENSE ODONTOLOGISKE SELSKAB

TIRSDAG d. 29/3 2011 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2010

4. Valg til bestyrelsen. På valg er Keld Mikkelsen og Peter Skyttegaard som begge modtager genvalg

5. Valg af revisor og revisorsuppleant

6. Fastlæggelse af kontingent for 2011

7. Forslag til ændring af vedtægter:

Vi har haft så gode erfaringer med udsendelse af mødeindkaldelser og øvrige meddelelser med elektronisk post, at bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, så også indkaldelse til generalforsamling kan gøres elektronisk.

Vi foreslår derfor, at der til § 10 tilføjes følgende: “eller med elektronisk post”

Den nye ordlyd af § 10 vil da blive:

” Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder anledning dertil, og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 10 medlemmer skriftligt eller med elektronisk post fremsætter motiveret begæring derom overfor bestyrelsen. Alle generalforsamlinger skal indkaldes med mindst én uges varsel ved skriftlig meddelelse eller med elektronisk post indeholdende dagsorden til alle medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger kan dog i særlige tilfælde indkaldes med 2 dages varsel”

8. Eventuelt

Tilmelding bedes af hensyn til buffeten foretaget ved besvarelse af denne mail eller skriftligt til kassereren på ovenstående adresse med angivelse af antal deltagere.

Tilmelding senest torsdag d. 24/3

Venligst meddel, hvis du ønsker at modtage meddelelser fra ODOS på en anden mail-adresse

Venlig hilsen

Peter Skyttegaard